HARI BENGKEL PASCA PERSIDANGAN
28 Julai 2023

8:00 PG - 8:30 PG | PENDAFTARAN

8:30 PG - 10:15 PG | Kepentingan Bengkel DEIB Tempat Kerja

Peranan HR tertumpu pada inisiatif pengurusan pekerja dan campur tangan pertumbuhan organisasi untuk mencapai kesesuaian individu-organisasi. Dalam bengkel ini, ketua bengkel akan menangani bagaimana pelaksanaan idea, kaedah dan teknologi baharu memenuhi keperluan organisasi dan tenaga kerjanya yang sentiasa berkembang.

1. Untuk memahami mengapa inovasi HR penting dalam organisasi.

2. Untuk mengenal pasti amalan HR inovatif terbaik dalam generasi hari ini.

3. Untuk mengetahui cabaran yang dihadapi oleh HR dan pekerja melalui peralihan ini.

Ketua Bengkel Jemputan:

Sulaxmi Prasad

Pengarah Serantau, Pusat Kepakaran Rakyat

Kumpulan ZALORA

Khalis Rahim

Ketua Pegawai Modal Insan

Malaysia Airlines

Pamela Yap

Ketua HR Negara, Singapura dan Malaysia

Kumpulan Merck

Sukhveer Singh Ajay

Ketua, Rakyat & Budaya

foodpanda MY

Nisha Padbidri

Ketua APAC, Perkhidmatan Profesional Sumber Manusia

Citigroup Transaction Services (M) Sdn Bhd

Shirley Lee

Ketua HR Negara

Hewlett Packard Enterprise

10:15 PG - 10:45 PG | PECAH RANGKAIAN

10:45 PG - 12:30 PG | Peranan HR dalam Membolehkan Bengkel Budaya Kelestarian

Kesejahteraan pekerja adalah faktor utama dalam menentukan keberkesanan jangka panjang organisasi. Apabila pekerja merasakan bahawa mereka dihargai dalam organisasi, mereka boleh bekerja dengan lebih bijak, cekap dan boleh dipercayai.

1. Kepentingan kesejahteraan pekerja di tempat kerja

2. Kesan kesejahteraan pekerja terhadap prestasi pekerja

3. Untuk menggalakkan kesejahteraan yang sihat di tempat kerja

Ketua Bengkel Jemputan:

Kavitha Supramaniam

Pengarah HR

Fujitsu

Amit Bhardwaj

Pengarah HR - ASEAN & Pasifik

Kumpulan Surbana Jurong

Imran Ahmad

Kumpulan CHRO

Kumpulan Jashanmal

Yonson WONG, Wing Soon

Pengurus Besar & Ketua Negara Perkhidmatan Sumber Manusia - Malaysia, Brunei Kemboja

Kumpulan Runcit DFI

Gurdip S. Sidhu

Ketua Pegawai Orang Kumpulan dan Ketua Pejabat Kelestarian Kumpulan

CIMB

Sainursalwa Sani

Ketua Pegawai Sumber Manusia

Bank Pembangunan Malaysia Berhad

Zain Azrai Zaaba

Naib Presiden, Rakyat & Budaya

Kumpulan Wang Persaraan (Diperbadankan)

12:30 PTG - 2:00 PTG | MAKAN TENGAHARI RANGKAIAN

HARI BENGKEL PASCA PERSIDANGAN

8:00 PG - 8:30 PG | PENDAFTARAN

8:30 PG - 10:15 PG | Kepentingan Bengkel DEIB Tempat Kerja

Kepentingan Bengkel DEIB (Diversity Equality Inclusion and Belongingness) Tempat Kerja

Ketua Bengkel:

Karen Hutcheson
Pengarah Rakyat
Hero Penghantaran / foodpanda Thailand

Objektif:

Dalam bengkel ini, kami akan menyemak perubahan landskap tempat kerja dan membincangkan pemacu perubahan semasa yang menjadikan Kepelbagaian dan Kemasukan sebagai fokus penting untuk organisasi anda. Kami akan meneroka strategi untuk mewujudkan iklim inklusif dan semangat kekitaan, dan cara bias dan mikroagresi boleh dikurangkan.

Matlamat pembelajaran:

- Menyedari kesan DEIB terhadap budaya syarikat

- Kenali bagaimana berat sebelah sedar dan tidak sedar boleh memberi kesan kepada tempat kerja

- Kenal pasti bagaimana kepelbagaian pemikiran menyokong inovasi dan mencabar keakuran

10:15 PG - 10:45 PG | PECAH RANGKAIAN

10:45 PG - 12:30 PG | Peranan HR dalam Membolehkan Bengkel Budaya Kelestarian

Peranan HR dalam Membolehkan Bengkel Budaya Kelestarian

Ketua Bengkel:

Jun Roy
Ketua Sektor Perunding HROD
Institut Penyelidikan Nomura

Abstrak: Membolehkan Budaya Kelestarian adalah mandat baharu untuk profesional HR dan Pembangunan Organisasi. Kebanyakan perhatian terhadap Kelestarian tertumpu pada program CSR dan amalan perniagaan yang mampan. Walau bagaimanapun, terdapat keperluan baharu untuk mengalihkan perhatian lebih ke dalam kepada individu dengan membangunkan Kelestarian sebagai keupayaan dan sebagai budaya yang membolehkan pekerja mengamalkan tingkah laku kelestarian yang didorong oleh hati nurani sebagai tabiat kolektif. Profesional OD memainkan peranan penting dalam membolehkan keperluan ini direalisasikan. Dalam sesi pembelajaran ini, Jun Roy akan menyampaikan pandangan berharga serta rangka kerja dan alatan praktikal daripada NRI tentang cara OD boleh mendayakan budaya Kelestarian. Pada akhir sesi ini, para peserta akan dapat menghargai peranan mereka dalam, dan menerangkan rangka kerja yang berbeza tentang, membolehkan budaya kelestarian.

Perkara utama:

Antara topik penting termasuk:

• Memahami Kemampanan, Pembangunan Mampan dan Tanggungjawab Sosial Korporat

• Keperluan untuk Membolehkan Budaya Kelestarian dan peranan OD dalam Membolehkan Budaya Kelestarian

• Rangka Kerja NRI tentang Cara Membangunkan Kemampanan sebagai Keupayaan

• Rangka Kerja NRI tentang Cara Membina Budaya Kelestarian

• Rangka Kerja NRI mengenai Mengurus Transformasi Budaya Kemampanan

12:30 PTG - 2:00 PTG | MAKAN TENGAHARI RANGKAIAN

HARI BENGKEL PASCA PERSIDANGAN

8:00 PG - 8:30 PG | PENDAFTARAN

8:30 PG - 10:15 PG | Kepentingan Bengkel DEIB Tempat Kerja

Kepentingan Bengkel DEIB (Diversity Equality Inclusion and Belongingness) Tempat Kerja

Ketua Bengkel:

Karen Hutcheson
Pengarah Rakyat
Hero Penghantaran / foodpanda Thailand

Objektif:

Dalam bengkel ini, kami akan menyemak perubahan landskap tempat kerja dan membincangkan pemacu perubahan semasa yang menjadikan Kepelbagaian dan Kemasukan sebagai fokus penting untuk organisasi anda. Kami akan meneroka strategi untuk mewujudkan iklim inklusif dan semangat kekitaan, dan cara bias dan mikroagresi boleh dikurangkan.

Matlamat pembelajaran:

- Menyedari kesan DEIB terhadap budaya syarikat

- Kenali bagaimana berat sebelah sedar dan tidak sedar boleh memberi kesan kepada tempat kerja

- Kenal pasti bagaimana kepelbagaian pemikiran menyokong inovasi dan mencabar keakuran

10:15 PG - 10:45 PG | PECAH RANGKAIAN

10:45 PG - 12:30 PG | Peranan HR dalam Membolehkan Bengkel Budaya Kelestarian

Peranan HR dalam Membolehkan Bengkel Budaya Kelestarian

Ketua Bengkel:

Jun Roy
Ketua Sektor Perunding HROD
Institut Penyelidikan Nomura

Abstrak: Membolehkan Budaya Kelestarian adalah mandat baharu untuk profesional HR dan Pembangunan Organisasi. Kebanyakan perhatian terhadap Kelestarian tertumpu pada program CSR dan amalan perniagaan yang mampan. Walau bagaimanapun, terdapat keperluan baharu untuk mengalihkan perhatian lebih ke dalam kepada individu dengan membangunkan Kelestarian sebagai keupayaan dan sebagai budaya yang membolehkan pekerja mengamalkan tingkah laku kelestarian yang didorong oleh hati nurani sebagai tabiat kolektif. Profesional OD memainkan peranan penting dalam membolehkan keperluan ini direalisasikan. Dalam sesi pembelajaran ini, Jun Roy akan menyampaikan pandangan berharga serta rangka kerja dan alatan praktikal daripada NRI tentang cara OD boleh mendayakan budaya Kelestarian. Pada akhir sesi ini, para peserta akan dapat menghargai peranan mereka dalam, dan menerangkan rangka kerja yang berbeza tentang, membolehkan budaya kelestarian.

Perkara utama:

Antara topik penting termasuk:

• Memahami Kemampanan, Pembangunan Mampan dan Tanggungjawab Sosial Korporat

• Keperluan untuk Membolehkan Budaya Kelestarian dan peranan OD dalam Membolehkan Budaya Kelestarian

• Rangka Kerja NRI tentang Cara Membangunkan Kemampanan sebagai Keupayaan

• Rangka Kerja NRI tentang Cara Membina Budaya Kelestarian

• Rangka Kerja NRI mengenai Mengurus Transformasi Budaya Kemampanan

12:30 PTG - 2:00 PTG | MAKAN TENGAHARI RANGKAIAN

POST CONFERENCE WORKSHOP DAY
July 28, 2023

8:00 AM - 8:30 AM | REGISTRATION

8:30 AM - 10:15 AM | HR Innovation Workshop

HR's role is focused on employee management initiatives and organizational growth interventions in order to achieve the person-organization fit. In this workshop, the workshop leader will tackle how the implementation of new ideas, methods, and technologies meets the ever-evolving requirements of the organization and its workforce.

1. To understand why HR innovation is important in the organization.
2. To identify the best innovative HR practices in today's generation.
3. To know the challenges that the HR and employees are facing through this transition.

Invited Workshop Leaders:
Sulaxmi Prasad
Regional Director, People Centres of Expertise
ZALORA Group

Khalis Rahim
Chief Human Capital Officer
Malaysia Airlines

Pamela Yap
Country HR Head, Singapore and Malaysia
Merck Group

Sukhveer Singh Ajay
Head, People & Culture
foodpanda MY

Nisha Padbidri
APAC Head , Human Resources Professional Services
Citigroup Transaction Services (M) Sdn Bhd

Shirley Lee
Country HR Leader
Hewlett Packard Enterprise

10:15 AM - 10:45 AM | NETWORK BREAK

10:45 AM - 12:30 AM | Employee Wellbeing in the Workplace Workshop

Employee wellbeing is a key factor in determining an organization's long-term effectiveness. When the employees feel that they are valued in the organization, they can work smarter, efficient and reliable.

1. The importance of employee wellbeing in the workplace
2. The impact of employee wellbeing on employee's performance
3. To promote healthy wellbeing in the workplace

Invited Workshop Leaders:
Kavitha Supramaniam
HR Director
Fujitsu

Amit Bhardwaj
HR Director - ASEAN & Pacific
Surbana Jurong Group

Imran Ahmad
Group CHRO
Jashanmal Group

Yonson WONG, Wing Soon
General Manager & Country Head of HR Services - Malaysia, Brunei Cambodia
DFI Retail Group

Gurdip S. Sidhu
Group Chief People Officer and Group Chief Sustainability Office
CIMB

Sainursalwa Sani
Chief Human Resources Officer
Bank Pembangunan Malaysia Berhad

Zain Azrai Zaaba
Vice President, People & Culture
Kumpulan Wang Persaraan (Diperbadankan)

12:30 PM - 2:00 PM | NETWORK LUNCH

POST CONFERENCE WORKSHOP DAY

8:00 AM - 8:30 AM | REGISTRATION

8:30 AM - 10:15 AM | The Importance of Workplace DEIB Workshop

The Importance of Workplace DEIB (Diversity Equality Inclusion and Belongingness) Workshop

Workshop Leader:

Karen Hutcheson
Director of People
Delivery Hero / foodpanda Thailand

Objective:

In this workshop, we will review the changing landscape of the workplace and discuss the current change drivers that make Diversity and Inclusion an important focus for your organization. We will explore strategies for creating an inclusive climate and a sense of belonging, and how bias and microaggressions can be mitigated.

Learning goals:

- Recognize the impact of DEIB on company culture

- Recognize how conscious and unconscious bias can impact the workplace

- Identify how thought diversity supports innovation and challenges conformity

10:15 AM - 10:45 AM | NETWORK BREAK

10:45 AM - 12:30 AM | HR Role in Enabling Sustainability Culture Workshop

HR Role in Enabling Sustainability Culture Workshop

Workshop Leader:

Jun Roy
HROD Consulting Sector Head
Nomura Research Institute

Abstract: Enabling Sustainability Culture is a new mandate for HR and Organizational Development professionals. Much of the attention on Sustainability focuses on the CSR programs and sustainable business practices. However, there is a new imperative to turn the attention more inward to the individuals by developing Sustainability as a capability and as a culture that enables employees to practice conscience-driven sustainability behaviors as a collective habit. OD professionals play a pivotal role in enabling this imperative to be realized. In this learning session, Jun Roy will impart valuable insights and practical frameworks and tools from NRI on how OD can enable Sustainability culture. At the end of this session, the participants will be able to appreciate their role in, and explain the different frameworks about, enabling sustainability culture.

 

Key points:

Among the important topics include:

• Understanding Sustainability, Sustainable Development and Corporate Social Responsibility

• The Imperative for Enabling Sustainability Culture and the role of OD in Enabling Sustainability Culture

• NRI Framework on How to Develop Sustainability as a Capability

• NRI Framework on How to Build Sustainability Culture

• NRI Framework on Managing Sustainability Culture Transformation

12:30 PM - 2:00 PM | NETWORK LUNCH

POST CONFERENCE WORKSHOP DAY

8:00 AM - 8:30 AM | REGISTRATION

8:30 AM - 10:15 AM | The Importance of Workplace DEIB Workshop

The Importance of Workplace DEIB (Diversity Equality Inclusion and Belongingness) Workshop

Workshop Leader:

Karen Hutcheson
Director of People
Delivery Hero / foodpanda Thailand

Objective:

In this workshop, we will review the changing landscape of the workplace and discuss the current change drivers that make Diversity and Inclusion an important focus for your organization. We will explore strategies for creating an inclusive climate and a sense of belonging, and how bias and microaggressions can be mitigated.

Learning goals:

- Recognize the impact of DEIB on company culture

- Recognize how conscious and unconscious bias can impact the workplace

- Identify how thought diversity supports innovation and challenges conformity

10:15 AM - 10:45 AM | NETWORK BREAK

10:45 AM - 12:30 AM | HR Role in Enabling Sustainability Culture Workshop

HR Role in Enabling Sustainability Culture Workshop

Workshop Leader:

Jun Roy
HROD Consulting Sector Head
Nomura Research Institute

Abstract: Enabling Sustainability Culture is a new mandate for HR and Organizational Development professionals. Much of the attention on Sustainability focuses on the CSR programs and sustainable business practices. However, there is a new imperative to turn the attention more inward to the individuals by developing Sustainability as a capability and as a culture that enables employees to practice conscience-driven sustainability behaviors as a collective habit. OD professionals play a pivotal role in enabling this imperative to be realized. In this learning session, Jun Roy will impart valuable insights and practical frameworks and tools from NRI on how OD can enable Sustainability culture. At the end of this session, the participants will be able to appreciate their role in, and explain the different frameworks about, enabling sustainability culture.

 

Key points:

Among the important topics include:

• Understanding Sustainability, Sustainable Development and Corporate Social Responsibility

• The Imperative for Enabling Sustainability Culture and the role of OD in Enabling Sustainability Culture

• NRI Framework on How to Develop Sustainability as a Capability

• NRI Framework on How to Build Sustainability Culture

• NRI Framework on Managing Sustainability Culture Transformation

12:30 PM - 2:00 PM | NETWORK LUNCH

TERMS AND CONDTIONS

Event's Terms and Conditions

These terms and conditions govern your attendance at Southeast Asia HR Expo and Symposium 2024 (the "Event"). By attending the Event, you agree to be bound by these Terms. Please read them carefully.

Delegate fee is non-refundable in case of cancellation.

Delegate fees do not include the costs of travel, accommodation, or other expenses associated with attendance at the event.

The organizers will constantly communicate with participants before, during, and after the event.

The organizers are allowed to share important information (e.g. contact details) of participants to the partners or sponsors of the event.

Photography and Recording:

Attendees may be photographed, filmed, or recorded during the Event.

By attending, you grant the Event organizer the right to use, reproduce, and distribute any images or recordings of you for promotional purposes.

Changes to the Event:

The Event Organizer reserves the right to make changes to the schedule, speakers, or any other aspect of the event without prior notice.

These terms constitute the entire agreement between the attendee and the Event Organizers.

By attending the Event, you acknowledge that you have read, understood, and agree to abide by these Terms and Conditions.

TERMS AND CONDITIONS

Event Terms and Conditions

These terms and conditions govern your attendance at Southeast Asia HR Expo and Symposium 2024 (the "Event"). By attending the Event, you agree to be bound by these Terms. Please read them carefully.

The organizers will constantly communicate with sponsors before, during, and after the event.

The organizers can share important information (e.g. contact details) of sponsors to the event partners.

The organizers can share important information (e.g. company profile) of sponsors to the organizer's database through social media posting and other marketing activities.

Photography and Recording:

Sponsors may be photographed, filmed, or recorded during the Event.

By participating, you grant the Event organizer the right to use, reproduce, and distribute any images or recordings of you for promotional purposes.

Changes to the Event:

The Event Organizer reserves the right to change the schedule or any other aspect of the event without prior notice.

These terms constitute the entire agreement between the sponsors and the Event Organizers.

By attending the Event, you acknowledge that you have read, understood, and agree to abide by these Terms and Conditions.

TERMS AND CONDITIONS

Event Terms and Conditions

These terms and conditions govern your attendance at Southeast Asia HR Expo and Symposium 2024 (the "Event"). By attending the Event, you agree to be bound by these Terms. Please read them carefully.

The organizers will constantly communicate with speakers before, during, and after the event.

The organizers can share important information (e.g. contact details) of speakers to the event partners.

The organizers can share important information (e.g. job title, background, and company name) of speakers to the organizer's database through social media posting and other marketing activities.

Photography and Recording:

Speakers may be photographed, filmed, or recorded during the Event.

By participating, you grant the Event organizer the right to use, reproduce, and distribute any images or recordings of you for promotional purposes.

Changes to the Event:

The Event Organizer reserves the right to change the schedule, speakers, or any other aspect of the event without prior notice.

These terms constitute the entire agreement between the speakers and the Event Organizers.

By attending the Event, you acknowledge that you have read, understood, and agree to abide by these Terms and Conditions.

TERMS AND CONDITIONS

Event's Terms and Conditions

These terms and conditions govern your attendance at Southeast Asia HR Expo and Symposium 2024 (the "Event"). By attending the Event, you agree to be bound by these Terms. Please read them carefully.

The organizers will constantly communicate with subscribers before, during, and after the event.

The organizers are allowed to share important information (e.g. contact details) of subscribers to the partners or sponsors of the event.

Changes to the Event:

The Event Organizer reserves the right to make changes to the schedule, speakers, or any other aspect of the event without prior notice.

These terms constitute the entire agreement between the subscriber and the Event Organizers.

By subscribing to the Event, you acknowledge that you have read, understood, and agree to abide by these Terms and Conditions.